Kontakt:

Předseda sdružení
Zdeněk Rajdlík
starosta Městyse Nová Cerekev

Místopředseda sdružení
Miroslav Tříska
starosta Městyse Božejov

 

www stránky členů

Městys Nová Cerekev

Obec Moraveč

Městys Božejov

Obec Ústrašín

Obec Leskovice

Obec Střítež

VOD Nová Cerekev

ZOD Božejov

stanovy členové fotogalerie zápisy ze schůzí kontakt

 

Členové sdružení

MĚSTYS NOVÁ CEREKEV

Založení Nové Cerekve spadá do 12. století. Někdejší dřevěný kostel, podle kterého dostala obec své jméno " Cierkev " - tedy Cerekev , byl v 18. století přestavěný barokně a je zasvěcen Tomáši Becketovi. Povýšení Cerekve na městys se stalo dekretem Ferdinanda I. z roku 1543. Po dvou velkých požárech v letech 1790 a 1822 byly domy okolo náměstí vystavěnytěsně vedle sebe.

Severní předměstí bývalo židovskou čtvrtí, již dodnes připomíná židovská synagoga přestavěná v polovině 19. století v orientálním pseudomaorském slohu a židovský hřbitov, kde byl roku 1879 pohřben náš významný malíř Alfréd Justitz.

K městysu patří šest místních částí. V Proseči - Obořišti můžete navštívit krásný areál zdejšího zrestaurovaného zámku, nyní domova důchodců. Areál doplňuje osmiboká kaple sv. Rocha a park se stoletými duby. Tzv. Havlíčkův dub, kde sedával Karel Havlíček Borovský je 500 let starý. Částkovice se můžou pochlubit blízkým rybníkem Hejlov s romantickými vodopády. Stanovice tvoří 25 uzavřených stavení z první pol. 19. století, z nichž některé byly zrekonstruovány podle dobových fotografií. Tvoří pravidelnou náves s půdorysnou strukturou kruhové středověké vesnice - "okrouhlice". Nejstarší historicky cenná stavba je č.p. 10, patrový Pachtův špejchar ze 16. století se sgrafitovými omítkami, zařazený na seznam kulturních památek. Za návštěvu stojí i rozsáhlé lesy v okolí Markvarce, kam se dostanete silnicí z Cerekve přes Myslov a Chmelnou okolo samoty Hanuska.

 

MĚSTYS BOŽEJOV

Městys Božejov se nachází mezi Pelhřimovem a Kamenicí nad Lipou na komunikaci I/34. Vznik městyse lze tradovat kolem roku 1200. V obci žije trvale 650 obyvatel a její součásti je osada ,,Nová Ves''.

K historickým památkám patří kostel sv. Jiří, původně gotický, který byl přestavěn v raně barokním sluhu v 1. pol. 17. století. Jeho součástí je fara. Dalšími památkově chráněnými objekty je kaple sv. Anny na hřbitově, vodní kaplička u odbočky na hřbitov- založený roku 1784, najdete zde i krásnou alej staletých lip.

Mezi památkově chráněné objekty patří i boží muka u silnic na Střítež a Libkovu Vodu a kámen " Adámek" připomínající selské bouře. Původně gotický hrad z 15. století byl přestavěn v 16. a 17. století na zámek a nyní slouží jako základní škola.

V okolí městyse se nachází hluboké lesy navazující na Křemešnickou vrchovinu, které umožní jak turistické, tak houbařské zážitky. Městys může nabídnout koupaliště s chatkami a veřejným tábořištěm. Ubytování je možné i v budově Úřadu městyse. Občerstvit se je možno v místním pohostinství.

Z další občanské vybavenosti je v městysu zdravotní středisko, obchod se smíšeným zbožím, MŠ, ZŠ.

 

OBEC MORAVEČ

Obec Moraveč je doložena už roku 1389 jako vesnice s 25 staveními a kovárnou. Součástí obce jsou dnes osady Hatě, Peklůvek, Žlíbek a hájovna na Peklově. Dohromady zde žije cca 200 trvale hlášených obyvatel. Vzhledem k tomu že téměř jedna třetina ze 120-ti domů patří rekreantům, roste v letních měsících počet obyvatel více než na dvojnásobek. Všichni pak společně využívají bohatství okolní přírody -hluboké lesy plné hub, možnosti cykloturistiky po lesních cestách, koupání v koupališti s brouzdalištěm a skluzavkou pro malé děti, skákacím prknem a 35-ti metrovým tobogánem pro dobré plavce.

Pro milovníky sportu je zde dále k dispozici fotbalové hřiště, dva tenisové kurty a volejbalové hřiště. Nejmenší si mohou pohrát na malém hřišti s houpačkami a pískovištěm se skluzavkou. Ve všední dny a v sobotu je otevřen obchod smíšeného zboží, k posezení a občerstvení zve v letní sezoně CAMP Valek, který nabízí i možnost pobytu v čtyřlůžkových chatkách. Večer je možno zajít na pivo do hostince "Na myslivně" popřípadě do hasičské klubovny.

Dominantou obce je toleranční evangelický kostel postavený po vydání Tolerančního patentu roku 1785 s věží přistavenou r.1876 podle návrhu stavitele Štěpána Walsera z Čížkova. Evangelické bohoslužby jsou zde pravidelně každou neděli v půl desáté. Místní obyvatelé mají svou vesnici rádi a všechny dobré lidi zveme k návštěvě.

 

OBEC ÚSTRAŠÍN

Na východě mikroregionu Brána Vysočiny leží katastr obce Ústrašín. Jeho rozloha je 706 ha. Obec Ústrašín tvoří 75 objektů, převážně rodinných domků, ve kterých žije 195 obyvatel.

Dominantou obce je kostel zasvěcený Panně Marii. První písemné zprávy o jeho existenci jsou dochovány z roku 1352. Uprostřed vsi, před budovou bývalé školy, je památník devíti občanům obce padlým v 1. světové válce. V lese jihovýchodně od obce se nacházejí zbytky tvrze. Dosud jsou patrné stopy po opevnění v podobě hlubokého příkopu a mohutných valů. S historií tvrze je spojováno i samotné jméno obce Ústrašín. Jihozápadně od vesnice jsou hluboké jehličnaté lesy s přírodní rezervací Hrachoviště, zahrnující dvojici rybníků, rašelinné louky a olšiny. V mělkých rybnících jsou dobré podmínky pro vodní rostliny. Vyskytuje se zde řada vzácných a ohrožených druhů rostlin a obojživelníků. V obci je travnaté fotbalové hřiště, v poklidném prostředí parku dětské hřiště, kulturním a společenským akcím slouží prostorný sál kulturního domu. Působí zde několik firem a samostatných podnikatelů. Vesnice má přímé dopravní spojení do Jižních Čech a na dálnici D1.

 

OBEC LESKOVICE

Leskovice jsou nevelkou obcí ležící na významné dopravní spojnici asi 12 km od Pelhřimova a 10 km od Pacova. První písemná zmínka o její existenci se nachází v berních registrech z roku 1379. Je ale samozřejmě možné, že osada vznikla ještě dříve.

Byly zde dokonce nalezeny zlaté ( pravděpodobně keltské) mince z období kolem roku 100 př.n.l.. Tento unikátní objev však odborníci připisují spíše náhodě. V době feudální a prvorepublikové se život v Leskovicích zřejmě příliš nelišil od života jiných obcí. Alespoň v dostupných pramenech nic zvláštního nenajdeme.

K nejstarším dochovaným stavbám patří kaplička, vystavěná pravděpodobně na konci 18. století. Z jisté anonymity Leskovice tragicky vytrhl až konec 2. světové války. Tehdy se místní obyvatelé rozhodli odzbrojit projíždějící německé vojáky, aby tak napomohli osvobozovacímu procesu. Bohužel fašistická nervozita a odhodlání bránit své ústupové cesty za každou cenu byly tak veliké, že do obce následně vtrhlo trestné komando SS. Zabilo zde 25 lidí a vypálilo většinu leskovických stavení. Vzpamatovat se z tohoto těžkého traumatu nebylo jednoduché, nicméně čas běžel dál. Začalo se s poválečnou obnovou, která obci vtiskla zvláštní ráz.

Dnešní Leskovice totiž stojí tak trochu na jiném místě než kdysi a domy jsou si navzájem podobné. Leskovice jsou dnes samostatnou obcí s 53 domy a 99 obyvateli. Centrem dění je víceúčelová budova, která se nedávno dočkala nové střechy. Nachází se zde pobočka české pošty, obecní úřad, knihovna, expozice připomínající květnové události a místní prodejna.

 

OBEC STŘÍTEŽ

Obec Střítež tvoří tři místní části - Střítež, Bor a Krumvald. O existenci Stříteže najdeme první písemnou zmínku z roku 1379 v kronice profesora Dobiáše "Dějiny královského Pelhřimova a jeho okolí". V předhusitských dobách patřila obec k řečickému panství, později se stala součástí panství božejovského.

Jméno obce připomíná, že vznikla tam, kde se dříve rozkládal bažinatý porost. Ve stejné kronice se nachází i první záznam o Krumvaldu r roku 1393. Byl založen lidmaňskými osadníky přivedenými z Rakouska a časem se počeštil. V roce 1962 byl připojen k sousední Stříteži. O Boru hovoří listinné záznamy teprve v roce 1549, z čehož lze soudit o pozdějším vzniku obce, která získala své jméno podle porostu nejbližšího okolí. V roce 1899 byla ve Stříteži vystavěna obecní škola, která svému původnímu účelu již neslouží a děti navštěvují školu v Božejově a v Nové Cerekvi. Budova byla později zrekonstruována a nyní je v ní sídlo obecního úřadu, knihovna, hasičská klubovna a taneční sál. Dnes žije v obci 105 obyvatel. Obec Střítež je členem mikroregionu Brána Vysočiny.Jako jeden z nejdůležitějších subjektů zde funguje ZOD Božejov, které obhospodařuje s dobrými výsledky veškerou zemědělskou půdu v katastru obce. Aktivní společenskou činnost v obci vyvíjejí zejména dobrovolní hasiči, kteří zajišťují i různé kulturní akce. Obec vlastní 165 ha lesa, jehož výnos každoročně znamená značné posílení obecního rozpočtu.

 

ZEMĚDĚLSKÉ OBCHODNÍ DRUŽSTVO BOŽEJOV

Zemědělské obchodní družstvo Božejov hospodaří na 1540 ha zemědělské půdy, z toho je 1200 ha orné půdy. Průměrná nadmořská výška 624 m, rozmezí od 550 až 698 m. Tuto výměru obhospodařuje 52 pracovníků. Pěstují se zde převážně obiloviny, řepka olejka a brambory, hlavním úkolem rostlinné výroby je zajistit krmivovou základnu pro živočišnou výrobu. Ta zahrnuje především chov skotu v počtu 850 kusů, (z toho 350 ks dojnic). Převodné křížení na plemeno holštýn bylo zahájeno nížinným černostrakatým skotem a od roku 1990 pak moderním typem amerického holštýna. Užitkovost se pohybuje kolem 9 tisíc litrů mléka.

Dalším odvětvím je chov prasat se 60 prasnicemi základního stáda a výkrmem prasat až do porážkové hmotnosti. Dále vlastníme svoje jatka, prodejnu masa a závodní stravování.

V roce 2005 byla využita finanční pomoc na projekty Operačního programu Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství, kde byly zakoupeny dva stroje a to vertikální krmný vůz TRIOMIX a senážovací vůz POTTINGER, přiznaná podpora představovala 45 % z ceny strojů.

Další finanční prostředky přicházejí formou přímých plateb (dotací), zde je třeba zdůraznit že zemědělství bez této pomoci by nebylo konkurenčně schopno přežít.

 

VÝROBNĚ-OBCHODNÍ DRUŽSTVO NOVÁ CEREKEV

Výrobně-obchodní družstvo Nová Cerekev se nachází v oblasti jihozápadně od města Pelhřimova. Obhospodařuje pozemky o celkové výměře 1448 ha zemědělské půdy, které spadají pod katastrální území 13 obcí. Sídlo družstva je ve střediskové obci Nová Cerekev. Jednotlivé provozy rostlinné i živočišné výroby jsou rozmístěny ve třech střediscích: Nová Cerekev, Moraveč a Proseč Obořiště.

V rostlinné výrobě je prioritou pěstování obilovin a řepky olejky na ploše odpovídající 57 procentům výměry. Na 40 procentech plochy jsou pěstovány krmné plodiny: jetelotrávy, jeteloviny a kukuřice na siláž. Na zbývající ploše pěstuje družstvo průmyslové brambory.

V živočišné výrobě se družstvo zaobírá chovem skotu, a to především pro výrobu mléka a hovězího masa. Dominantním plemenem je český červenostrakatý skot. Družstvo chová cca 420 kusů dojných krav, kolem 200 kusů býků a 220 kusů jalovic, v teletnících je ustájeno 220 telat.

V chovu prasat je zastaveno 75 chovných prasnic, a v žíru je ustájeno 700 kusů prasat. Nosným plemenem je české bílé ušlechtilé, které je kříženo s dalšími masnými plemeny pro zajištění vysoké reprodukce a zmasilosti prasat.

V družstvu je zaměstnáno 80 pracovníků, kteří se starají o pole, louky dobytek i stroje. Jsou to lidé, kteří jsou velice pracovití, mají velkou lásku k živé přírodě a mají vyvinutý trvalý vztah k rodné hroudě. Díky jejich práci žijeme v udržované krajině, která je pro člověka velice důležitá. Je naší hrdostí, že oči návštěvníků, kteří zavítají na vysočinu spočinou na pěkném osení, na rozkvetlé louce a v krajině, kde žijí LIDÉ.